Vodič za pristup informacijama u posjedu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac

              Odluka SPI
             
 Zakon o slobodnom pristupu informacijama

              Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama

              Obrazac za slobodan pristup informacijama

              Javni registri - Djelovodnik

              Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada

              Spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima
              Odluka Odbora direktora o izboru izvršnog direktora

              Saglasnost Skupštine opštine na izbor izvršnog direktora


              ZAKONI, ODLUKE I PRAVILNICI

              Granski kolektivni ugovor za stambeno-komunalnu djelatnost

              Odluka o grobljima

              ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DOO GRADAC

              Pojedinačni kolektivni ugovor

              Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

              Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u DOO "Komunalne usluge-Gradac"

              Statut DOO "Komunalne usluge - Gradac" Mojkovac

              Zakon o komunalnim djelatnostima

              Zakon o radu
              Pravilnik kojim se propisuju uslovi za izgradnju, korišćenje i održavanje objekata atmosferske
              kanalizacije

              Pravilnik kojim se propisuju uslovi za projektovanje, izgradnju i održavanje javnog vodovodnog
              sistema

              Pravilnik o uslovima i načinu priključenja na objekte javne javne kanalizacije za otpadne vode

              GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

              Izvještaj o radu za 2021. godinu

              Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

              Program rada sa finasijskim planom 2022. godina
              Plan integriteta za 2022. godinu
              Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu
              Programa rada sa finansijskim planom za 2023. godinu
              Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu


              FINANSIJE

              Plan javnih nabavki za 2022. godinu


              ZAHTJEVI I RJEŠENJA PO ZAHTJEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

              Zahtjev Raičević Milonje od 02.09.2022. - preuzmi 
              Zahtjev Institut alternativa od 23.02.2023. - preuzmi
              Zahtjev Sošić Miomira od 10.05.2023. - preuzmi


              SERTIFIKACIJA - HACCAP

              Politika kvaliteta i bezbjednosti proizvoda